PRIVACY STATEMENT

FOR ENGLISCH, SEE BELOW!

NEDERLANDSE VERSIE

ALGEMENE INFORMATIE

Naalden, bloed en injecties kunnen onplezierige emotionele en lichamelijke symptomen zoals angst, spanning, duizeligheid, blozen, wit wegtrekken, of misselijkheid veroorzaken. Sommige mensen worden onwel of vallen flauw tijdens injecties of bloedprikken. Deze reactie wordt als zeer naar ervaren en het is daarom belangrijk om deze te voorkomen.

AINAR is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83754687 en gevestigd aan de Plesmanlaan 125, 1066CX, Amsterdam.

https://apps.apple.com/nl/app/ainar-io/id1603046347

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.hulan.ainar&hl=en&gl=US&pli=1

OP WELK ONDERZOEK IS AINAR GEBASEERD?

Vanuit Tilburg University doen we onderzoek naar angst voor naalden en naar de emotionele en lichamelijke reacties op naalden middels het FAINT onderzoek. Het doel van het FAINT onderzoek is het ontwikkelen van een techniek die op basis van de kleuren in je gezicht kan zien of je hele vroege signalen van angst en flauwvallen ervaart, voordat je het zelf doorhebt. Deze techniek vormt de basis van AINAR.

FAINT wordt gefinancierd door de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (www.nwo.nlen door Sanquin.

WAAROM VRAAGT AINAR TOEGANG TOT MIJN CAMERA?

Het spel gebruikt de frontale camera. We kijken hiermee naar bepaalde aspecten van je gezicht waarmee we kunnen zien of je onbewuste signalen van angst laat zien. Dit is nodig om het spel werkzaam te maken. Het spel gebruikt de frontale camera. We kijken hiermee naar bepaalde aspecten van je gezicht waarmee we kunnen zien of je onbewuste signalen van angst laat zien. Dit is nodig om het spel werkzaam te maken.

NB: We kijken NIET naar je identiteit en we nemen je NIET op. We maken GEEN afbeeldingen of video’s van je gezicht.

IS DE APP VEILIG?

De app is ontwikkeld door een professionele gameontwikkelaar en voldoet aan de Security Technical IT (STITCH) eisen. Die kunt u vinden op:

https://www.surf.nl/beveiligingscommunitys-werk-samen-aan-beveiliging-en-privacy/stitch-een-korte-checklist-voor

WELKE (PERSOONS)GEGEVENS WORDEN VERZAMELD DOOR HET SPEL?

Het AINAR spel verzameld geen persoonsgegevens.

We kunnen wel bepaalde aspecten van de spelsessie bijhouden, bijvoorbeeld hoe lang deze duurt. AINAR is ontworpen door gameontwikkelaar Hulan (www.hulan.nl). Voor Hulan’s privacy statement, zie https://hulan.nl/legal.

WELKE (PERSOONS)GEGEVENS WORDEN VERZAMELD IN DE ONDERZOEKEN?

Deelname aan de onderzoeken zoals beschikbaar op de site, of zoals aangeboden via partners, is vrijwillig, vrijblijvend en anoniem.

We verzamelen daar persoonsgegevens zoals leeftijd en geslacht. U kunt ten alle tijden beslissen vragen niet te beantwoorden. Ook kunnen we u vragen om uw emailadres, bijvoorbeeld om u te vragen een nieuwe versie van het spel te testen.

Het FAINT onderzoeksteam heeft ethische toestemming gekregen voor het doen van deze onderzoeken bij de REDC (Research Ethics and Data Management Committe) van Tilburg University.

GEBRUIK EN BEWAREN VAN UW GEGEVENS

We gebruiken uw emailadres om u te kunnen benaderen voor het doel zoals is gesteld bij de vraag waarbij u uw emailadres heeft ingevuld. Dit kan bijvoorbeeld zijn om u te vragen om een nieuwe versie van het spel te testen.

De bovengenoemde informatie wordt geanonimiseerd opgeslagen op betrouwbare en beveiligde Tilburg University en gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en het verbeteren van AINAR. Deze worden 10 jaar bewaard.

TOEGANG DOOR DERDEN EN HERGEBRUIK VAN UW GEGEVENS

De app is ontwikkeld door een professionele gameontwikkelaar en voldoet aan de Security Technical IT (STITCH) eisen. Die kunt u vinden op https://www.surf.nl/beveiligingscommunitys-werk-samen-aan-beveiliging-en-privacy/stitch-een-korte-checklist-voor

VERWIJDEREN OF INZIEN VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Wil je dat we je emailadres verwijderen? Stuur dan een email naar info@ainar.io.

De andere gegevens die worden verzameld worden geanonimiseerd opgeslagen. We kunnen dus niet achterhalen welke data van u is. U kunt deze gegevens dus niet laten verwijderen.

HEEFT U NOG VRAGEN?

U kunt ons bereiken op info@ainar.nl

ENGLISH VERSION

GENERAL INFORMATION

Needles, blood, and injections can cause unpleasant emotional and physical symptoms such as anxiety, tension, dizziness, flushing, whitening, or nausea. Some people become unwell or pass out during injections or blood tests. This reaction is experienced as very unpleasant and it is therefore important to prevent it.

AINAR is registered with the Chamber of Commerce under number 83754687 and is located at Plesmanlaan 125, 1066CX, Amsterdam.

https://apps.apple.com/nl/app/ainar-io/id1603046347

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.hulan.ainar&hl=en&gl=US&pli=1

WHAT RESEARCH IS AINAR BASED ON?

At Tilburg University, we conduct research into fear of needles and into the emotional and physical reactions to needles through the FAINT study. The goal of the FAINT study is to develop a technique that, based on the colors in your face, can see whether you experience very early signs of anxiety and fainting before you realize it yourself. This technique forms the basis of AINAR.

FAINT is funded by the Netherlands Organization for Scientific Research (www.nwo.nland by Sanquin.

WHY DOES AINAR REQUEST ACCESS TO MY CAMERA?

The game uses the frontal camera. We use this to look at certain aspects of your face with which we can see whether you are showing subconscious signals of fear. This is necessary to make the game work.

NB: We do not check your identity and we do not record you. We don’t take pictures or videos of your face.

IS THE APP SAFE?

The app has been developed by a professional game developer and meets the Security Technical IT (STITCH) requirements. You can find this at:

https://www.surf.nl/beveiligingscommunitys-werk-samen-aan-beveiliging-en-privacy/stitch-een-korte-checklist-voor

WHAT (PERSONAL) DATA IS COLLECTED IN THE GAME?

The AINAR game does not collect any personal data. We may keep track of certain aspects of the gaming session, such as how long it lasts. AINAR was designed by game developer Hulan (www.hulan.nl). For Hulan’s privacy statement, see https://hulan.nl/legal.

WHAT (PERSONAL) DATA IS COLLECTED IN THE SURVEYS?

Participation in the surveys as available on the site, or as offered through partners, is voluntary, noncommittal and anonymous. We collect personal data there such as age and gender. You can decide not to answer questions at any time. We may also ask you for your email address, for example to ask you to test a new version of the game.

The FAINT research team has received ethical approval to conduct these studies from the REDC (Research Ethics and Data Management Committee) of Tilburg University.

USE AND STORAGE OF YOUR DATA

We use your email address to be able to approach you for the purpose as stated in the question where you entered your email address. This could be, for example, to ask you to test a new version of the game. The aforementioned information is stored anonymously at reliable and secure Tilburg University and used for research purposes and improving AINAR. These are kept for 10 years.

ACCESS BY THIRD PARTIES AND RE-USE OF YOUR DATA

The data is used by the AINAR team for research purposes. These will not be shared with a third party.

DELETING OR VIEWING YOUR PERSONAL DATA

Do you want us to delete your email address? Send an email to info@ainar.io.

The other data that is collected is stored anonymously. So we cannot find out which data belongs to you. You cannot therefore have this data removed.

DO YOU HAVE ANOTHER QUESTION?

You can reach us at info@ainar.io

EMAIL ONS

STUUR ONS EEN MAIL NAAR INFO@AINAR.NL

BEL ONS

BEL ONS OP +31 (0)6 107 058 68

VIND ONS

PLESMANLAAN 125
1066 CX AMSTERDAM

INFO

KVK 83754687
BTW NL862978749B01

© COPYRIGHT AINAR 2020 – 2024